Scholen zuchten onder regeldruk (2)

Geen nieuwe toezeggingen, wel blijvende aandacht voor vermindering bureaucratie. Minister Marja van Bijsterveldt vindt dat het ministerie van OCW al veel heeft gedaan om de regeldruk voor schoolleiders te verminderen. Dit schrijft ze in reactie op het advies van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) ‘De schoolleider ontketend’.

Uit het advies van Actal (september 2010) bleek dat schoolleiders verantwoording moeten afleggen aan tenminste negen verschillende partijen. In die verantwoording zit overlap en inconsistentie, waardoor schoolleiders het hele schooljaar met administratieve lasten worden geconfronteerd.
Het advies sluit volgens de minister mooi aan bij één van de doelstellingen van het kabinet: de regeldruk voor bedrijven, burgers, medeoverheden en professionals verder omlaag brengen. Van Bijsterveldt gaat in haar reactie met name in op wat al is gedaan. Zo somt ze recente maatregelen op om bureaucratie te verminderen:

• Na invoering van het onderwijsnummer in de sectoren bve en vo wordt deze nu ook binnen het primair onderwijs ingevoerd.
• Scholen die het goed doen krijgen minder vaak de Inspectie van het Onderwijs op bezoek of krijgen minder intensieve onderzoeken (risicogericht toezicht).
• Digitalisering van formulieren.

Van Bijsterveldt: “Ik herken de spanning die bestaat tussen enerzijds de politieke keuze om meer verantwoordelijkheden te decentraliseren en autonomie te geven aan de sector en anderzijds de roep om politieke verantwoording. Het blijft daarbij een uitdaging om als overheid vooral verantwoording te vragen over het bereiken van de doelen (‘wat’) en de scholen alle ruimte te geven in het functioneren van de organisatie (‘hoe’).”

Oproep aan gemeenten
Voor haar ministerie ziet de minister nog ruimte als het gaat om subsidies, deze kunnen waar mogelijk worden beperkt en opgenomen in de lumpsum. Verder roept Van Bijsterveldt gemeenten op om “te kiezen voor een verzamelsubsidie en een verzamelverantwoording, en die ook periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) uit te voeren in plaats van de huidige versnippering”.

De minister stelt tot slot dat de Kamer terecht vraagt om verantwoording van geleverde prestaties in het primair onderwijs: “Het totaal aan middelen van de onderwijsbegroting dat ten goede komt aan de scholen bedraagt circa 30 miljard euro. Het gaat dus om kwaliteit en proportionaliteit, om het vinden van balans: regelen waar het moet, vrijlaten waar het kan. Deze politieke weging zal ik continu en zo goed als mogelijk proberen te maken.”

 

De AVS is van mening dat scholen maar één keer per jaar een opbrengstenverslag moeten hoeven presenteren (financieel en inhoudelijk jaarverslag), waarin zij verantwoording afleggen. Daarin kunnen de huidige verplichtingen (vereenvoudigd) worden opgenomen.

 

(Bron: AVS)

 

In de sector Primair Onderwijs zijn steeds meer schoolleiders en bestuurders overtuigd van deze aansprekende visie op jaarverslaglegging en verantwoording. Daarom kiezen zij in toenemende mate voor de slimme, adequate oplossing die Onderwijsjaarverslag biedt.

10-12-2010

Informatielijn

(040) 213 66 66
Wilt u dat wij ú bellen? Vul dan uw telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief?