Onderwijsjaarverslag SBO-School

Met Onderwijsjaarverslag SBO-School voldoet u aan de wettelijke voorschriften en bepalingen van het jaarverslag (Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, Richtlijn Jaarverslag Onderwijs, RJ 660.403 e.v. ; RJ 400.121 e.v.) zoals die vanaf 1 januari 2008 gelden. U kunt zich hiermee verantwoorden aan ouders, bestuur, gemeente, rijk (Inspectie van het Onderwijs en DUO, voorheen Cfi) en ketenpartners. Kortom, u kunt zich met Onderwijsjaarverslag SBO-Schoolzowel horizontaal als verticaal verantwoorden, de zogenoemde Meervoudig Publieke Verantwoording.

 

Meervoudig publiek verantwoorden

Door verantwoording af te leggen, communiceert u met uw omgeving uw visie en de factoren die ertoe doen om te laten zien of en in welke mate u er in bent geslaagd om deze te realiseren.U kunt  op deze manier met Onderwijsjaarverslag voor uw omgeving inzichtelijk maken hoe u tot beleidskeuzes komt. Bovendien kunt u uw omgeving uitnodigen tot het meedenken over keuzes. Hiermee creëert u de noodzakelijke condities om het schoolbeleid af te stemmen op de maatschappelijke behoeften.

Daarnaast is Onderwijsjaarverslag SBO-School  niet alleen een verantwoordingsdocument, maar ook een PR document.  Met dit unieke en voor iedere school onderscheidend vormgegeven verslag in de hand kunt u aan alle belanghebbenden in uw omgeving ook laten zien waar u trots op bent.

Resultaatgericht rapporteren

Onderwijsjaarverslag SBO-School  volgt een integrale benadering. Uitgangspunt is dat u opbrengstgericht  rapporteert en dat wat u doet, kan worden herleid tot de ontwikkeling en de resultaten van de leerlingen waarvoor u verantwoording draagt.

Het unieke principe van  Onderwijsjaarverslag SBO-School  is dat  u de resultaatgegevens van de leerlingen in relatie brengt met  input-, proces- en context gegevens. Dit geldt  niet alleen voor de resultaten van de cognitieve, maar ook voor de sociale ontwikkeling van de leerlingen.

Zo kunt u uw professionele ideeën, opvattingen en kennis expliciet maken en delen. U draagt de verantwoording voor uw leerlingen namelijk niet alleen. U staat hierover samen met ouders en met een omgeving die daaraan eveneens bijdragen. Door met de partners van de school de communicatie aan te gaan en open te staan voor ideeën en suggesties werkt u niet alleen aan het verhogen van de maatschappelijke relevantie van uw onderwijs, maar tegelijkertijd aan de verbetering van de kwaliteit van uw onderwijs.

Onderwijsjaarverslag SBO-School  sluit aan bij de inhoud van het schoolplan. In het schoolplan heeft u de doelstelling en de visie van uw school en de kaders van het bestuur van uw school beschreven. De gegevens die u invoert, ontleent u aan documenten. Onderwijsjaarverslag SBO-School sluit aan bij alle andere informatiesystemen:

  • Leerlingen administratiesystemen(LAS),
  • Leerlingvolgsysteem(LVS) en
  • Schoolvolgsysteem(SVS).

Maar ook als u geen gebruik maakt van deze systemen, is het gebruik van dit digitale rapportage instrument voor het onderwijsjaarverslag optimaal geschikt. Informatie kunt u namelijk ook ontlenen aan uw schoolplan, school verbeterplannen, notulen, klassenobservaties, enzovoort.

Passend Onderwijs en het zorgprofiel

Ten slotte kunt u met Onderwijsjaarverslag SBO-School  tevens het zorgprofiel van uw school in kaart brengen. Hiermee anticipeert  u op het beleid van Passend Onderwijs dat in de loop 2011 van kracht wordt.

Informatielijn

(040) 213 66 66
Wilt u dat wij ú bellen? Vul dan uw telefoonnummer in en klik op 'Bel mij'.

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief?