Nieuws

 

Hier treft u nieuws aan met betrekking tot onderwerpen die van belang zijn voor iedereen die betrokken is bij of verantwoordelijk is voor de jaarverslaglegging door scholen en besturen in het Primair Onderwijs.


Pagina: 1 2 3 4

Extra aandacht voor schoolgids, schoolplan, zorgplan en onderwijstijd
De inspectie let in schooljaar 2010 extra op het op tijd aanleveren van de schoolgids, het schoolplan en het zorgplan.
9-12-2010

Interessante aanbevelingen
In het eindrapport "Lumpsum PO in de praktijk" zijn vanuit het perspectief van het instrumentarium Onderwijsjaarverslag een aantal interessante aanbevelingen voor het Primair Onderwijs te ontdekken.
27-10-2010

Verantwoording
Gisteren publiceerde Adviescollege Administratieve Lasten (ACTAL) de resultaten van een onderzoek naar de verantwoordingslast van scholen onder de titel “de directeur ontkentend’.
29-9-2010

Nieuwe groeiregeling basisonderwijs
Als gevolg van de economische crisis heeft het kabinet in de begroting 2010 bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd die bijdragen aan houdbare overheidsfinanciën op de lange termijn. Een van deze maatregelen betreft een aanpassing van de personele groeiregeling voor het basisonderwijs, die inhoudt dat het bereiken van de groeidrempel niet langer op schoolniveau, maar op bestuursniveau wordt berekend. De daarvoor benodigde aanpassing van het Besluit bekostiging WPO zal op basis een nog te nemen Koninklijk Besluit per 1 augustus 2010 in werking treden. Bedoeld besluit zal tevens regelen dat met ingang van 1 oktober 2010 de bekostiging op basis van BRON zal plaatsvinden. Hieronder vindt u een toelichting gegeven op de wijzigingen die dit meebrengt voor de personele groeiregeling voor basisscholen.
9-6-2010

Jaarstukken over 2009 tijdig leveren
Besturen van scholen moeten hun jaarstukken over 2009, inclusief de accountantsverklaring, voor 1 juli 2010 aan DUO hebben geleverd. Besturen van scholen in het primair onderwijs moeten bovendien per gelijke datum de bekostigingsgegevens over 2009 en het bijbehorende assurancerapport geleverd hebben.
8-6-2010

Wetsvoorstel referentieniveaus aangenomen
Het wetsvoorstel Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is zowel door de Tweede als door de Eerste Kamer aangenomen. De kern van het wetsvoorstel vormt het Referentiekader taal en rekenen. Hierin staat beschreven wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen.
12-5-2010

Instrumentarium Onderwijsjaarverslag biedt besturen de gewenste oplossing
In het recent gepubliceerde Onderwijsverslag 2008/2009 valt onder meer te lezen: "De aandacht voor prestaties nam bij besturen de afgelopen jaren toe, mede omdat de inspectie hen erop aanspreekt. Volgens mondelinge informatie van de PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit, die recent met enkele honderden besturen gesprekken voerde, zegt driekwart dat ze meer werk moeten maken van sturing op leerlingprestaties".
3-5-2010

Nieuw toezichtkader voor het speciaal onderwijs
Vanaf september 2011 krijgt het speciaal onderwijs te maken met een nieuw toezichtkader
27-4-2010

Sponsoring in het Primair Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs onderzocht het aantal scholen dat sponsoring of donaties ontvangt, de hoogte van de bedragen die worden ontvangen en naar de informatie die scholen in de schoolgids en het schoolplan verstrekken over het sponsorbeleid.
27-4-2010

Aantal (zeer) zwakke scholen neemt af, maar niet genoeg
Volgens het Onderwijsverslag 2008/2009 dat woensdag 21 april door de Inspectie van het Onderwijs is gepubliceerd, neemt het aantal (zeer) zwakke scholen af, maar krijgen nog altijd 145.000 leerlingen niet het onderwijs waar zij recht op hebben. Prestatiegericht onderwijs, zelfreflectie van scholen en een hoger ambitieniveau moeten het be- en ontstaan van (zeer) zwakke scholen uitbannen.
22-4-2010

Pagina: 1 2 3 4