Nieuws

 

Hier treft u nieuws aan met betrekking tot onderwerpen die van belang zijn voor iedereen die betrokken is bij of verantwoordelijk is voor de jaarverslaglegging door scholen en besturen in het Primair Onderwijs.


Pagina: 1 2 3 4

Verantwoording door onderwijsinstellingen en tijdigheid van indiening jaarverslaggeving
Besturen zijn verantwoordelijk voor het tijdig leveren van verantwoordingsinformatie, vooral de jaarverslaggeving. Aan de hand daarvan leggen ze verantwoording af aan de minister en andere belanghebbenden, zoals de medezeggenschapsraad, ouderverenigingen en gemeenten.
21-4-2010

Kwaliteit jaarverslaggeving 2008
In 2009 leverden voor het eerst alle besturen de jaarverslaggeving over 2008 volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Daarmee is de jaarverslaggeving voor alle onderwijssectoren geüniformeerd. De belangrijkste wijziging ten opzichte van eerdere regelingen is dat de jaarverslaggeving naast de financiële jaarrekening nu een inhoudelijk jaarverslag bevat. Aan de hand daarvan informeert het bestuur interne en externe belanghebbenden over de uitkomsten van beleid en de gang van zaken bij scholen en instellingen.
21-4-2010

Prestatiegerichte aanpak helpt onderwijs te verbeteren
Onderwijsverslag 2008/2009 - De Onderwijsinspectie ziet dat de basiskwaliteit van het onderwijs over de hele linie iets verbetert. Zo neemt het aantal zeer zwakke en zwakke scholen in bijna alle onderwijssoorten af. Toch moeten leerlingen die voor hun ontwikkeling het meest aangewezen zijn op goed onderwijs, dat het vaakst ontberen. Zo’n 145.000 leerlingen in Nederland gaan naar een zwakke of zeer zwakke school en krijgen niet het onderwijs waar ze recht op hebben. De inspectie ziet in alle sectoren ruimte voor verbetering.
21-4-2010

Positieve reacties op presentaties Onderwijsjaarverslag
Om bekendheid te geven aan Onderwijsjaarverslag werden recentelijk diverse presentaties georganiseerd, onder andere bij het ministerie van OCW, een Organisatie voor Onderwijsdienstverlening en een Onderwijsbegeleidingsdienst. Binnenkort volgt opnieuw een overeenkomstige reeks bij een aantal andere belangwekkende onderwijsorganisaties.
14-4-2010

Wijzigingen Normering DLE toetsen schooljaar 2010-2011
Een beperkt deel van de basisscholen in Nederland maakt gebruik van de DLE-toetsen, oorspronkelijk ontwikkeld door Tije de Vos van uitgeverij Eduforce, later overgenomen door Boom testuitgevers. In de notitie 'Analyse en waarderingen van opbrengsten primair onderwijs', die de inspectie gebruikt voor het beoordelen van de opbrengsten, is aangegeven dat de DLE-toetsen met de oude normering met ingang van het schooljaar 2010/2011 niet meer gehanteerd kunnen worden ter verantwoording van de opbrengsten.
12-4-2010

Voorbereidingen passend onderwijs gaan door
De voorbereiding voor de invoering van passend onderwijs gaan gewoon door. Na het vertrek van de PvdA-bewindslieden uit het kabinet heeft de Tweede Kamer dit onderwerp controversieel verklaard. De demissionaire status van het kabinet mag echter niet leiden tot onnodige stilstand.
9-4-2010

Bezuinigingen desastreus voor basisonderwijs
“Bezuinigingen op het basisonderwijs en speciaal onderwijs van zo’n omvang gaan rechtstreeks ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Dat is volstrekt onacceptabel.” Dat zegt Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, in reactie op de voorstellen van de bezuinigingswerkgroep Productiviteit Onderwijs, de commissie-Smit.
2-4-2010

Nieuw! Flyer Onderwijsjaarverslag
Onderwijsjaarverslag presenteert zich met een nieuwe flyer aan de PO-sector.
18-3-2010

Wijzigingen Richtlijn Jaarverslag Onderwijs
De jaarverslaggeving is voortdurend in ontwikkeling.
15-2-2010

Nieuwe koers passend onderwijs
Ouder-, vak- en sectororganisaties zijn overwegend positief over de nieuwe koers passend onderwijs.
29-1-2010

Pagina: 1 2 3 4